MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

LACİVERT ULUSLARARASI EKSPERLİK KAZA RAPORLAMA VE TAKİP ETME SONUÇLANDIRMA HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Bilgilendirme

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu Lacivert Uluslararası Eksperlik Kaza Raporlama Ve Takip Etme Sonuçlandırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’ nin (“Şirket”), gerçek kişi müşterileri ile tüzel kişi müşteri yetkililerine ait işlenen kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemesi amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler ve Toplanma Yöntemleri

No

İlgili Kişi Grubu

VERİ KATEGORİSİ

İŞLENEN VERİLER

VERİ TOPLAMAYÖNTEMİ

1.

Gerçek Kişi Müşteri

Kimlik Verisi

Ad Soyad, TCKN, Sürücü Belge No ve sınıfı, İmza, Ehliyet Fotokopisi (Eski tip ehliyetlerde kan gurubu ve kullandığı cihaz protez bilgileri mevcuttur.)

Fiziki evrak aracılığıyla otomatik olmayan yöntemle; e-posta ve elektronik sistemler aracılığıyla ise otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Adres, Telefon Numarası

Finans Verisi

Banka Bilgileri, İBAN

Müşteri İşlem Verisi

Fatura bilgisi

Diğer- Araç Bilgisi Verisi

Ruhsat fotokopisi, Araç marka, model, Plaka No

Diğer- Kaza Bilgileri

Eksper raporu, Kaza tarihi, kaza yeri, Tramer Kayıtları, Hasar Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf, Video

Hukuki İşlem Verisi

Vekaletname

Müşteri İşlem Verisi

Poliçe No, Poliçe Başlangıç ve bitiş Tarihi, Acenta No, Fatura

2.

 

Tüzel Kişi Müşteri Yetkilileri

Kimlik Verisi

Ad Soyad, TCKN, Sürücü Belge No ve sınıfı, İmza, Ehliyet Fotokopisi (Eski tip ehliyetlerde kan gurubu ve kullandığı cihaz protez bilgileri mevcuttur.)

Fiziki evrak aracılığıyla otomatik olmayan yöntemle; e-posta ve elektronik sistemler aracılığıyla ise otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Adres, Telefon Numarası

Finans Verisi

Banka Bilgileri, İBAN

Müşteri İşlem Verisi

Fatura bilgisi

Diğer- Araç Bilgisi Verisi

Ruhsat fotokopisi, Araç marka, model, Plaka No

Diğer- Kaza Bilgileri

Eksper raporu, Kaza tarihi, kaza yeri, Tramer Kayıtları, Hasar Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf, Video

Hukuki İşlem Verisi

Vekaletname

Diğer- Sözleşmesel Veri

İmza Sirküleri

Müşteri İşlem Verisi

Poliçe No, Poliçe Başlangıç ve bitiş Tarihi, Acenta No, Fatura

 

 

 

 1. Hukuki Sebepler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

 

Hukuki Sebepler

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülme

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Veri işleme şartları ve ilgili mevzuat gereği aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 

Amaçlar

 

 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Yasal mevzuat gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

 • Gerekli iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi

 • Mal ve hizmet alımlarının yürütülmesi ve takibi

 • Pazarlama ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Fatura kesilmesi

 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 • Fiyat teklifinin sunulması,

 • Ürün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Ekspertiz Faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

 

Faaliyet kapsamında işlenen kişisel verileriniz işlemin gerektirdiği kişisel verilerle sınırlı olmak kaydıyla yurtiçinde;

 • Avukatlara, mahkemelere, Sigorta Şirketlerine; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

aktarılabilmektedir.

 

Faaliyet kapsamında işlenen kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede KVK Kurulu’na ve ilgili kişiye bildirecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişi talebi üzerine Vakfımız tarafından KVK mevzuatı gözetilerek hazırlanan saklama ve imha politikamıza göre uygun görülecek yöntemle imha edilir.

 

 

 1. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler, kanun kapsamındaki başvurularını ve taleplerini, https://lacivertue.com/web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu Türkçe olarak doldurarak;

Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sok. A Blok No: 1 Kat 3 Daire 12-13 Elite Plaza Ümraniye-İstanbul adresine kimliğinizle birlikte bizzat başvurabilir veya Noter kanalıyla gönderebilir,

Ya da ……………. adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile iletebilir.

Şirketimiz başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Lacivert Uluslararası Eksperlik Kaza Raporlama Ve Takip Etme Sonuçlandırma Hizmetleri Tic. LTD. ŞTİ tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.